Jaunumi

attēls

Jūnijā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-06-21

16. jūnijā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā sešdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:

•    lēma piedalīties projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada izglītības iestāž

16. jūnijā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā sešdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:

•    lēma piedalīties projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanu un optimizēšana”.
•    lēma nodot Valmiermuižas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūru pašvaldības SIA „VP Komforts” īpašumā un noteikt, ka projekta pieteikuma „Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciemā” iesniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība - Valmieras pagasta SIA „VP Komforts”.
•    lēma galvot SIA „VP Komforts” finansējumu 182 176,49 LVL apmērā, lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā SIA „VP Komforts” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciemā” īstenošanu.
•    izsludināt ideju konkursu objektam Dzirnavu ielā 1, Valmiermuižā piekrītošās teritorijas izmantošanas iespējām un piedalīties projektu atklātajā konkursā ar šādu projekta iesniegumu „Kultūras un vēstures mantojuma objekta atjaunošana Dzirnavu ielā 1, Valmiermuižā”.
•    lēma par finansējuma piešķiršanu Rencēnu pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcijai.
•    lēma par galvojumu kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” aizņēmumam kurināmā materiāla iegādei.
•    lēma par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu un Vecates pagastos.
•    lēma par Valsts autoceļu fonda apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem/ ielām” finansējuma izlietojuma vidēja termiņa programmu 2010.-2013. gadam.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Burtnieku pagasta estrādes, parka un kultūras nama stāvlaukuma vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Matīšu pamatskolas āra sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads ” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Iekštelpu centrālās apsildes, siltā ūdens padeves un siltumsūkņa apsildes sistēmas izbūve Ēveles pamatskolas sporta zālē” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Vecates pagasta „Kultūras centra” rekonstrukcija” realizācijai.
•    lēma par aizņēmumu projekta „Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija” realizācijai.
•    lēma par izmaiņām izsoles komisijas sastāvā.
•    lēma par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
•    lēma par atbalstu politiski represēto personu 12. salidojumam Ikšķilē.
•    lēma par debitoru parādu norakstīšanu.
•    lēma par divu pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
•    lēma par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām fiziskām un juridiskām personām.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus „Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Burtnieku novadā”.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā”.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “ Par Valmieras pagasta padomes 2008. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kartība Valmieras pagastā” atzīšanu par spēkā neesošiem”.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus “Par Ēveles pagasta padomes 2001. gada 4. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Nodeva par pagasta padomes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un to kopijām” atzīšanu par spēkā neesošiem”.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus „Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.
•    apstiprināja saistošos noteikumus „Par Burtnieku novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu tarifiem”.
•    apstiprināja saistošos noteikumus „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā”.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus „Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
•    lēma par pilnvarojumu izsniegt tirdzniecības atļaujas Burtnieku novada pašvaldībā.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku Ausekļa vidusskolas, Ēveles pamatskolas, Rencēnu pamatskolas un Matīšu pamatskolas nolikumus.
•    lēma par Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apbalvošanu.
•    lēma par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
•    lēma par Burtnieku katlu mājas iznomāšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”.
•    lēma iznomāt nedzīvojamās telpas vienai personai Matīšu pagastā, Burtnieku novada kafejnīcas ierīkošanai.
•    lēma iznomāt pašvaldības dzīvokli vienai personai Rencēnu pagastā saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
•    lēma par nekustamā īpašuma „Maizpeļkalni” Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā sadalīšanu.
•    lēma par nosaukuma piešķiršanu mobilā telefona bāzes stacijai Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
•    lēma par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.
•    lēma par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu.
•    lēma par samaksas apmēra samazināšanu izpērkamajai zemei.
•    lēma par zemes vienību iznomāšanu Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.
•    lēma par Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā.
•    lēma par pirmpirkuma tiesībām uz vairākiem īpašumiem.
•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada publisko gada pārskatu.
•    lēma par projekta „Burtnieku novada Vecates pagasta parka labiekārtošana” projekta realizāciju.
•    lēma par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu „Muzeja un ekspozīciju zāles izveide Ēveles muižas klētī”.
•    lēma par tīklu limita piešķiršanu.ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit