Jaunumi

Februārī pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmumi

2010-02-23

Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 17. februārī pieņemtie domes sēdes lēmumi

•    nolemts apstiprināt četru mākslinieku (Ilzes Lībietes un Jura Ivanova, Daigas Matisones, Anitas Jansones-Zirnītes, Raiņa Deičmaņa) Burtnieku novada pašvaldības ģerboņa skices izskatīšanai Valsts Heraldikas komisijā;

•    apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2010 „Burtnieku novada pašvaldības nolikums”;

•    apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada speciālo budžetu”;

•    nolemts atcelt Valmieras pagasta padomes saistošos noteikumus Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kur apstiprināti Valmieras pagasta padomes sēdē 31.01.2008., protokols Nr. 1., 16. paragrāfs;

•    ņemot vērā LR likumu „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 37. panta 1. punktu, 2005. gada 15. novembra MK noteikumu Nr. 867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44. punktu un Civillikuma 1895. pantu, nolemts norakstīt bezcerīgos debitoru parādus par kopējo summu LVL 3114.32;

•    nolemts piešķirts finansējumu LVL 1450.00 Valmieras pagasta pensionāru biedrībai V. P. „Mežābele” darbības nodrošināšanai 2010. gadā pēc Finansējuma izlietojuma tāmes;

•    nolemts piešķirt finansējumu LVL 100.00 Valmieras pagasta biedrībai „Pieredzes telpa” darbības nodrošināšanai 2010. gadā;

•    nolemts organizēt veselības apdrošināšanas iepirkuma procedūru Burtnieku novada pašvaldības darbinieku (amatpersonu) veselības apdrošināšanai atbilstoši Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, veicot apdrošināšanas polišu iegādi par apdrošināmo pašvaldības darbinieku (amatpersonu) pašu finanšu līdzekļiem atbilstoši Likuma pārejas noteikumu 8. punkta 4. apakšpunkta nosacījumiem;

•    nolemts izsludināt iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu projekta „Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija”, sadaļā – Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija, kā arī piedalīties projektu atklātajā konkursā ar šādu projekta iesniegumu „Burtnieku novada Rencēnu pagasta „Sociālās mājas” vienkāršota renovācija”, kura īstenošanai nepieciešams kopējais finansējums ir LVL 32 600.00; nolemts piedalīties arī atklātā projektu konkursā ar projektu „Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība Burtnieku novada, Valmieras pagasta Valmiermuižas ciemā”, kura īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir LVL 90 000.00;

•    nolemts iznomāt Rencēnu, Lizdēnu, Ēveles, Burtnieku, Matīšu un Vecates ūdens ieguves, atdzelžošanas, maģistrālo apgādes sistēmu un notekūdeņu apsaimniekošanas ietaises un maģistrālo notekūdeņu vadus Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”;

•    nolemts atcelt Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmuma (protokols Nr. 12; 35. paragrāfs) par nekustamā īpašuma „Vecdukāns”, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, pārdošanu biedrībai Mednieku klubam „Dukāns”, ņemot vērā likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmo daļu, kā arī 30. pantā noteikto kārtību, kas nosaka, ka Biedrība nav to subjektu lokā, kas var iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam; nolmts uzdot izsoles komisijai atkārtoti organizēt izsoli šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un atmaksāt biedrībai Mednieku klubs „Dukāns” samaksāto pirkuma summu LVL 1500.00;

•    apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/2010 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novadā”;

•    saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības nolikumu „Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apgalvošanu nolemts piešķirt balvu naudā 28 izglītojamiem no 5.-9. klasei summā LVL 560 (katram LVL 20) un 22 izglītojamiem no 10.-12. klasei summā LVL 660 (katram LVL 30) par mācību pusgadu no 01.09.2009.-31.21.2009.;

•    apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības tautas slēpojuma nolikums „Burtnieku novada aplis 2010”;

•    apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības zemledus makšķerēšanas sacensību nolikums;

•    nolemts vērsties Latvijas Agronomu biedrībā ar iesniegumu, lūdzot iznomāt uz 25 gadiem zemes gabalu Burtnieku novada Burtnieku pagastā ar kopējo platību 1,5 ha, kuru plānots izmantot publiskas laivu piestātnes, laivu ielaišanas vietas un automašīnu stāvlaukuma izveidošanai, kā arī pievedceļa sakārtošanai;

•    nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vīganti”, Vecates pagastā, „Vecgailēni”, Rencēnu pagastā un „Strautkrasti”, Valmieras pagastā;

•    apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7/2010 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Burtnieku novadā”;

•    atļauts SIA „Kunturi” veikt izbraukuma tirdziniecību ar gaļas izstrādājumiem, gaļas produktiem, malto gaļu, kūpinātu gaļu un citiem lauksaimniecības produktiem Burtnieku novadā, saskaņā ar grafiku;

•    nolemts piešķirt finansējumu LVL 456.00 apmērā volejbola komandai „Burtnieku novads”, lai nodrošinātu dalību Latvijas čempionāta Nacionālās līgas „play-off” turnīrā;

•    nolemts piešķirt finansējumu LVL 870.00 Burtnieku novada Vecates pagasta sporta biedrībai „Pēdu nav” transporta izdevumu segšanai, kas saistīti ar florbola komandas dalību Latvijas čempionāta 2. līgā;

•    nolemts iestāties „Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā” ar iestāšanās maksu LVL 20.00 un ikgadējo biedru maksu LVL 70.00;

•    deputātiem balsojot aizklāti, nolemts atbrīvot deputātu Māri Riku no Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amats pienākumu pildīšanas ar 2010. gada 1. martu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, saskaņā ar 2010. gada 17. februārī apstiprināto „Burtnieku novada pašvaldības nolikumu”, ievērojot likumā „Par pašvaldībām” noteikto pienākumu racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, kā arī ievērojot Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka veicamo funkciju apjomu; pēc M. Rikas lūguma viņš atsaukts no SIA „Renete” valdes locekļa pienākumiem, SIA „VP Komforts” valdes locekļa pienākumiem”, iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem, ārpus meža zemēm augošo koku ciršanas iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļa pienākumiem un Lielās Talkas koordinatora pienākumiem;

•    par SIA „Renete” valdes locekli iecelts Valērijs Pudenko, savukārt par SIA „VP Komforts” valdes locekli iecelts Kārlis Sedvalds;

•    nolemts izveidot pastāvīgi darbojošos iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā – d0omes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Sedvalds (komisijas priekšsēdētājs), galvenā grāmatvede Svetlana Fiļčaka, pašvaldības jurista palīgs Andrejs Fjodorovs, deputāts Aivars Zūlis, pašvaldības izpilddirektors Uģis Banders, deputāts Raimonds Indrāns;

•     nolemts izveidot komisiju ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas iesniegumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai šādā sastāvā: Jānis Leitis, Raimonds Indrāns, Kārlis Sedvalds;

•    nolemts par Lielās Talkas koordinatoru Burtnieku novadā iecelt deputāti Līgu Steberi.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit