Jaunumi

Komiteju sēžu darba kārtība

2010-07-13

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 14. jūlijā, Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA
2010.gadā 14.jūlijā plkst. 10.00, Burtniekos

DARBA KĀRTĪBA

1. Par izvērtēto pabalstu piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei visiem pašvaldībā deklarētiem bērniem /apmācamiem/ no otrās klases ieskaitot vidusskolu.

 

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA
2010.gadā 14.jūlijā plkst. 11.00, Burtniekos

DARBA KĀRTĪBA

1.    Par finansiālo atbalstu Valmieras pagasta pensionāru biedrībai „V.P.MEŽĀBELE”.
2.    Par pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
3.    Par precizējumiem Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
4.    Papildus jautājumiBURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
2010.gadā 14.jūlijā plkst. 12.00, Burtniekos

DARBA KĀRTĪBA

1.    Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā” apstiprināšanu.
2.    Par Burtnieku novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu – ziņo Lietvedības nodaļas vadītāja R.Matjuškova
3.    Par dienesta dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
4.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu” apstiprināšanu.
5.    Par pašvaldības saistošo noteikumu „Burtnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.
6.    Par pašvaldības dalību SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
7.    Par adreses piešķiršanu īpašumam „Ražotne” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā.
8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Krūmiņi” Burtnieku novadā, Valmieras pagastā.
9.    Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Jaundaudži” Burtnieku novadā Valmieras pagastā.
10.    Par lietas izbeigšanu.
11.    Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
12.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu.
13.    Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
14.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
15.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaungruntes”, Matīšu pagasts.
16.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Riņņi”, Vecates pagasts.
17.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu.
18.    Papildus jautājumi

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
FINANŠU KOMITEJA
2010.gadā 14.jūlijā plkst. 13.00, Burtniekos

DARBA KĀRTĪBA

1.    Par finansiālo atbalstu Valmieras pagasta pensionāru biedrībai „V.P.MEŽĀBELE”.
2.    Par pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
3.    Par automašīnas iegādi.
4.    Par pamatlīdzekļu pārņemšanu.
5.    Par precizējumiem Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
6.    Papildus jautājumi


ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit