Lapas karte

 
Novads
Pagasti
Burtnieku pagasts
Ēveles pagasts
Matīšu pagasts
Rencēnu pagasts
Valmieras pagasts
Vecates pagasts
Karte
Simbolika
Transports
Vide
 
Pašvaldība
Dome
Domes deputāti
Domes sēdes
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Komitejas
Komisijas
Komisiju protokoli
Padomes
Vadība
Dokumenti
Pašvaldības nolikums
Saistošie noteikumi
Noteikumi
Nolikumi
Iesniegumu veidlapas
Gada pārskati
Deleģēšanas līgumi
Dokumentu projekti
Zemes darījumu iegādes reģistrs
Brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda dzēšanu
Lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
Maksāšanas paziņojumi
Datu privātuma politika
Zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Budžets
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas
Iepirkumi
Citi iepirkumi
Nekustamais īpašums
Zeme, ēkas un būves
Nekustamo īpašumu un teritorijas apsaimniekošana
Ceļu apsaimniekošana
Sociālais dienests
Pabalsti
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai
Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību
Pabalsts veselības aprūpei
Dzīvokļa pabalsts
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts izglītības veicināšanai
Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs
Ēdināšanas maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs
Krīzes pabalsts saistībā ar Covid-19 izplatību
Pakalpojumi
Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojums
Psihologa konsultācijas
Tīrības istabas
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?
Darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019.gadam
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Bāriņtiesa
Nodevas
Ētikas kodekss
Kontakti
Dzimtsarakstu nodaļa
Statistika
Pakalpojumi
Būvvalde
Pieteikumu veidlapas
Funkcijas, tiesības un atbildība
Būvniecības paziņojumi
Detalplānojumi
Lokālplānojumi
Darbību reglamentējošie akti
Būvniecības iespēju noskaidrošana
Pagastu pārvaldes
SIA "BN Komforts"
Izsoles
Informatīvie izdevumi
Burtnieku novada vēstis
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Burtnieku novada ainavas
Krāsojamā grāmata "Zivju dzīve Burtnieka ezerā"
Krāsojamā grāmata "Dzīve Burtniekā"
Struktūra
Vakances
Personu datu apstrāde
Datu privātuma politika
 
Pakalpojumi
Klientu apkalpošanas centrs
E-pakalpojumi
Izglītība
Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
Pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšana privātajai izglītības iestādei
Dāvanu kartes pirmklasniekiem
Bezmaksas ēdināšana
Skolēnu autobusa maršruti
Braukšanas maksas atvieglojumi
Bērnu peldbaseins
Prakse
Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvietas deklarēšana
Pieprasījums par personas deklarētās dzīvesvietas adreses noskaidrošanu
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimšanas reģistrācija
Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei
Laulības reģistrācija
Vārda, uzvārda vai tautības maiņa
Miršanas reģistrācija
Pašvaldības iedzīvotāja apbedīšanas pabalsta piešķiršana
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu izsniegšana
Civilstāvokļa reģistru papildināšana un labošana
Sociālā palīdzība
Nekustamais īpašums
Zemes nomas rēķinu saņemšana elektroniski
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana e-pastā
Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana
Ar lauksaimniecības zemi veiktie darījumi
Pirmpirkuma tiesības
Kapsētu pakalpojumi
Būvniecība
Būvniecības iesniegumu veidlapas
Būvniecības iespēju noskaidrošana pirms nekustamā īpašuma iegādes
Bāriņtiesa
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem
Administratīvās lietas ierosināšana
Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai
Pašvaldības atbalsts NVO
Finansējuma piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem
Finansējuma piešķiršana sporta biedrībām
Telpu noma un īre
Telpu nomu izcenojumi pagastu pārvaldēs
Telpu nomu izcenojumi kultūras iestādēs
Telpu nomu izcenojumi izglītības iestādēs
Burtnieku novada multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra jauniešu viesnīca
Telpu īre
Atļaujas
Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršana
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā
Medību tiesību noma
Burtnieku novada simbolikas izmantošana
Makšķerēšanas sacensību saskaņošana
Dažādi maksas pakalpojumi
Bibliotēku, izglītības iestāžu un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumi
Pašvaldības autotransporta izmantošana
 
Attīstība
Attīstības plānošanas dokumenti
Vides pārskats
Ilgtspējas attīstības stratēģija
Attīstības programma 2019.-2025.
Attīstības programma 2012.-2018.
Teritorijas plānojums
Projekti
Uzņēmējdarbība
Juridisko personu katalogs
Uzņēmējdarbības statistika
Pašvaldības atbalsts
Covid-19
Nekustamie īpašumi uzņēmējdarbībai
Altum atbalsts uzņēmējdarbībai
Noderīgas saites uzņēmējiem
Burtnieku novada uzņēmēji
Uzņēmēju gada balva
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
Vides attīstības projektu konkurss
2019.gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
Ideja Burtnieku novadam
2019
2018
2017
2016
 
Sabiedrība
Jauniešiem
Burtnieku novada MJIC
Dienas centrs "Grieze"
Vecates pagasta jauniešu istaba
Brīvprātīgā darba organizācija
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Veselība
Veselības aprūpe
Veselību veicinoši pasākumi
Veselīgo pašvaldību tīkls
Drošība
Pašvaldības policija
Valsts policija
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji
Rīcība gāzes avārijas gadījumā
Rīcība dažādu apdraudējumu gadījumā
Sabiedrības līdzdalība
Sabiedriskās apspriešanas
Vēlētāju iniciatīvas
Aptaujas
Sadarbība ar NVO
Parakstu vākšana
 
Izglītība
Vispārējā izglītība
Burtnieku Ausekļa pamatskola
Matīšu pamatskola
Rencēnu pamatskola
Ēveles pamatskola
Pirmsskolas izglītība
PII "Namiņš"
PII "Sienāzītis"
PII "Burtiņš"
Kā pieteikt bērnu PII
Vidējās izmaksas PII
Izmaksu segšanas kārtība privātai izglītības iestādei
Informācija par rindām uz PII
Izglītības koncepcija
Skolēnu autobusu maršruti
Projekti
 
Kultūra
Kultūras iestādes
Burtnieku pagasta kultūras centrs
Ēveles Tautas nams
Matīšu Tautas nams
Rencēnu pagasta kultūras nams
Valmieras pagasta kultūras nams
Vecates pagasta kultūras centrs
Bibliotēkas
Burtnieku pagasta bibliotēka
Ēveles pagasta bibliotēka
Matīšu pagasta bibliotēka
Rencēnu pagasta 1. bibliotēka
Rencēnu pagasta 2. bibliotēka
Valmieras pagasta bibliotēka
Vecates pagasta bibliotēka
Bibliotēku maksas pakalpojumi
Kultūras attīstības koncepcija
Simtgades pasākumi
 
Sports
Sporta bāzes
Sporta pasākumu nolikumi
Finansējuma un balvu piešķiršana
Sporta laureāts
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
Tūrisms
Interaktīvā karte
Kultūrvēsture un muzeji
Latvijas BMX slavas zāle-muzejs
Burtnieka ezera muzejs
Burtnieku muižas parks
Valmiermuižas parks un tornītis
Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca un mācītājmuiža
Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca
Ēveles evaņģēliski luteriskā baznīca
Ēveles muižas parks un klēts
Burtnieku veco kapu kapliča
Riņņukalna apmetne un upurakmens
Rencēnu muiža
Mellupes mūra tilts
Akmens laikmeta zvejnieku apmetne
Jēkabkalns
Vecates parks un estrāde
Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs
Matīšu novadpētniecības centrs
Burtnieku pagasta vēstures muzejs
Burtnieku skolu vēstures muzejs
Zirglietu muzejs "Briedes krogs"
Elmāra Pleša senlietu privātkolekcija
"Sīleņu" dzīvojamā rija
Dabas objekti
Burtnieku ezers
Vīsraga dabas taka un tornis
Olimpiešu parks
Balto stārķu kolonija pie Mīlītes muižas
Silzemnieku dabas vērošanas tornis
Rietekļa kadiķis
Sīmanēnu Svētozols
Smilšakmens stāvkrasts Burtnieka ezera krastā
Dambju dižozols
Greižu dižakmens
Lapaiņu pēdakmens
Kanču akmens (Rencēnu akmens)
Rencēnmuižas dubultaleja
Ābeļu akmens
Tūteres ozols
Skulptūra “Vēstures liecinieks”
Ekskursijas
Valmiermuižas alus darītava
Kruīzs Burtniekā
Kaņepju sviesta degustēšana lauku sētā "Adzelvieši"
Ekskursija “BMX Čempioni”
Fotoorientēšanās Burtnieku muižas parkā
Šitake sēņu un medus degustēšana zemnieku saimniecībā „Dulbeņi”
Daiļdārznieces Zentas Skrastiņas dārzs
Zemnieku saimniecība "Jaunjērcēni"
Ekskursija Burtnieku zirgaudzētāvā
Rencēnu aušanas darbnīca
Stādaudzētava "Zaļā oāze"
Ekskursija senioriem – diena Burtniekos!
Piedzīvojumu Burt nieks
Dzimšanas dienas svinības Burtniekos
Burtnieku novada soliņu stāsti
Aktīvā atpūta
Airudēļu noma Burtniekos
Vindsērfinga apmācības Burtniekos
Valmiermuižas jātnieku skola
"Angārs" klinšu kāpšanas sienas
Minigolfs Avotos
Elektromobīļi
Piedzīvojumu fabrika
Golfs
Teniss
Gumijlekšanas batuti "Sienāzis" Avotos
Bērnu auto pilsētiņa
Tūrisma spēle "Apceļo Ēveles pagastu"
Piedzīvojuma spēle “Sirmā Burtnieka takas”
Velomaršruts "Apkārt Burtnieka ezeram"
Atpūtas izbrauciens ar buru laivu “Nicole”
Zirgu stallis "Draudzība"
Laivu un plostu noma
Burtnieku pludmale
Silzemnieku pludmale
Vecates ūdens tūristu atpūtas vieta
Labirints "Koku skola" Avotos
Sporta taka komandām “Olimpiāde”
Klinšu kāpšana Avotos
Kociņu parka šķēršļu taka
Skaistumam un veselībai
Lauku SPA pirts namiņā „Stārķu ligzda”
Dabas smaržu baudījums ar "Saules rasas" ziedūdeņiem
Pirts viesu namā "Burtniekkrasts"
Makšķerniekiem
Licences makšķerēšanai Burtnieku ezerā
Laivu noma kempingā "Ezerpriedes"
Laivu bāze "Seda"
Laivu bāze "Ezerupe"
Laivu bāze "Vidzemes laivas"
Kāzu svinētājiem
Romantiski mirkļi Burtnieku muižas parkā jaunajam pārim un kāzu viesiem
Romatiskā kāzu diena kopā ar Burtnieku zirgaudzētavu
Īpašais piedāvājums - īpašai dienai "Ezerpriedēs"
Inventāra noma
Buklets "Kāzas Burtnieku novadā"
Ēdināšana
Valmiermuižas alus virtuve
Bistro "Valdeko"
Viesu nama "Burtniekkrasts" kafejnīca
Gadskārtu svinības un tirdziņš „Gardu muti” Valmiermuižā
Loma pagatavošana viesu namā "Burtniekkrasts"
Lauku mājas „Ķempēni”
Naktsmītnes
SPA namiņš atpūtas parkā "Avoti"
Brīvdienu dzīvokļi atpūtas parkā "Avoti"
Pirts namiņš "Stārķu ligzda"
Viesu nams "Atpūtas namiņš"
Kempings "Ezerpriedes"
Atpūtas komplekss "Rīts"
Viesu nams "Saulītes"
Viesu nams "Burtniekkrasts"
Kempings atpūtas parkā "Avoti"
Lauku māja "Ķempēni"
Brīvdienu māja "Enksāre"
Telpas svinībām un semināriem
Telpas semināriem un svinībām atpūtas parkā "Avoti"
Telpas svinībām un semināriem Valmiermuižas alus darītavā
Telpas svinībām viesu namā "Burtniekkrasts""
Telpas semināriem Burtnieku mācītājmuižā
Telpas svinībām viesu namā "Saulītes"
Telpas svinībām viesu namā "Atpūtas namiņš"
Telpas semināriem un svinībām lauku mājā "Ķempēni"
Telpas svinībām atpūtas kompleksā "Rīts"
Tūrisma informācijas punkti
Burtnieku pagasta tūrisma informācijas punkts
Valmiermuižas tūrisma informācijas punkts
Rencēnu tūrisma informācijas punkts
Vecates tūrisma informācijas punkts
Tūrisma kartes, bukleti
Burtnieku novada tūrisma ceļvedis 2020
Velomaršruta "Apkārt Burtnieka ezeram" karte
Tūrisma video
Burtnieku novada tūrisma ceļvedis 2018
Burtnieks aicina! 2017
Brošūra par Burtnieku novadu
Ūdenstūrisma iespējas Igaunijā un Latvijā
Degvielas uzpildes stacijas
DUS "Neste"
DUS "Valdeko"
DUS "Virši R"
Suvenīri
Valmiermuižas alus tirgotava
 
Burtnieku ezers
Licencētā makšķerēšana
Licencētā zveja
Ezera un publisko atpūtas zonu izmantošana
Monitorings
Burtnieku ezera karte
Virtuālā tūre
 
Kontakti
 
Jaunumi
 
Pasākumi
 
Lapas karte
 
Video
 
Viegli lasīt

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit