Jaunumi

attēls

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu

2016-03-30

Atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, Izsludināta projektu pieņemšana 6 rīcībām ar kopējo finansējumu 812786,56  EUR.

1. rīcība. „Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts”- Atbalsta apjoms ir 162557,31 EUR
2. rīcība „ Produktu un pakalpojumu attīstīšana”. Atbalsta apjoms ir 162557,31 EUR
3.rīcība „Uzņēmuma zīmola un vietējā tirgus attīstīšana”. Atbalsta apjoms ir 81278,66 EUR
4.rīcība „Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana”. Atbalsta apjoms ir 135464 EUR
5. rīcība ”Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana” Atbalsta apjoms ir 135464,28 EUR
6.rīcība “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi”. Atbalsta apjoms ir 135464 EUR
Projektu iesniegumu pieņemšana: 2016. gada 2.maijs - 2016. gada 2.jūnijs        
Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā adrese: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201

Projektu iesniegumus papīra dokumenta varēs iesniegt:
Mūrmuižas ielā 9, Valmierā, LV-4201, kontaktpersona Daiga Siliņa tālr. 29188612, e–pasts: daiga.silina@llkc.lv.
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009