Ceļu apsaimniekošana

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonā no 1. novembra līdz 31. martam un vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim

Saskaņā ar Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punktu un tā 4.2. apakšpunktu autoceļu vai to posmu sarakstus,  kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), apstiprina pašvaldības autoceļiem – attiecīgā pašvaldība. Minēto MK noteikumu 2. pielikumā „Autoceļa uzturēšanas klases noteikšanas kārtība” noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka konkrētā autoceļa uzturēšanas klasi. Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, kā arī D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem, pašvaldības autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstus ar uzturēšanas klasēm ziemas  sezonā no 1. novembra līdz 31. martam un vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim skatīt pielikumā (pievienotais fails, PDF)!


Ierobežojumi uz Burtnieku pagasta autoceļiem/ielām

Uz Burtnieku novada Burtnieku pagasta ielām ir patstāvīgi satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam "10 t". Aicinām kravas autotransportam rēķināties ar ierobežojumiem un ievērot tos!

Ielas/ceļa nosaukums

Satiksme ierobežotā posmā

Ierobežojuma veids

Satiksmes ierobežošanas laiks

No km

Līdz km

Jaunatnes iela

0,380

0,879

10 t

Ierobežojums spēkā visu gadu

Jāņa Vintēna iela

0,000

0,407

10 t

Ierobežojums spēkā visu gadu

Ezera iela

0,000

0,841

10 t

Ierobežojums spēkā visu gadu

No 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 28. aprīlim pakāpeniski tiek atcelti ieviestie autotransporta masas ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem. Ceļu posmus skatīt pievienotajā failā


Par pašvaldības nozīmes ceļa noteikšanu

Burtnieku novada pašvaldības dome 16.09.2020. noteikusi, ka ceļš, kas savieno valsts galveno autoceļu A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) ar pašvaldības ceļu Valmiera–Gibži, atbilstoši Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam Valmieras pagasta, Valmiermuižas un Pilātu ciemu plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai ar aizsargjoslām, ir pašvaldības nozīmes ceļš, skat. attēlu

Ceļā ietilpst inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 96900110155001 un ceļš sarkano līniju robežās īpašumos, skat. pievienoto failu (PDF). Plašāka informācija domes lēmumā Nr.368 (protokols Nr.14, 12.punkts) (pievienotais fails, PDF). 


Par Burtnieku novada ceļu apsaimniekošanu

Kāds ir autoceļu iedalījums?
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” visi autoceļi pēc to nozīmes ir iedalāmi valsts autoceļos, pašvaldību ceļos, komersantu ceļos un māju ceļos.

Ko nozīmē ceļa servitūts?
Ceļa servitūts caur kaimiņa īpašumu tiek veidots, lai varētu piekļūt pie īpašuma, pie kura nevar piekļūt pa citu ceļu. Uz kaimiņa zemes šis servitūts kā apgrūtinājums tiek noteikts ar ierakstu zemesgrāmatā un minētais kaimiņš nedrīkst ierobežot piekļuvi īpašumam, kuram par labu nodibināts ceļa servitūts.

Kādos gadījumos var ierobežot autoceļu lietošanas tiesības?
Autoceļu lietošanas tiesības (likuma „Par autoceļiem” 5. pants) var ierobežot šādos gadījumos:
•    Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot (nodibināt) tos no jauna;
•    Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa;
•    Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama;
•    Par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem lemj attiecīgā autoceļa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
Par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot to ar attiecīgo vietējo pašvaldību.

Kas finansē ceļu būvniecību, uzturēšanu, atjaunošanu?
Ceļu uzturēšana tiek veikta, saskaņā ar autoceļa iedalījumu un to piederību:

Valsts autoceļu būvniecība, pārvaldīšana un uzturēšana tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta gan no pašvaldību, gan no valsts līdzekļiem. Valsts pamatbudžeta piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijām pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai. Māju ceļu un komersantu ceļu uzturēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana ir pilnībā jāuzņemas to īpašniekam.

Pašvaldības ceļu uzturēšanai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pašvaldība katru gadu rīko iepirkumus un pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz noslēgto līgumu veic nepieciešamos pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus (ziemā – sniega tīrīšana, vasarā – greiderēšana un asfaltbedrīšu remonts) noteiktā apjomā par iepirkumā piedāvāto cenu.


Ceļu un ielu apsaimniekošanu regulējošie normatīvie akti

https://likumi.lv/ta/id/291874-pasvaldibu-celu-un-ielu-registracijas-un-uzskaites-kartiba

https://likumi.lv/ta/id/206467-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-autocelu-ikdienas-uzturesanas-prasibam-un-to-izpildes-kontroli

https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem

Pievienotie faili

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit