Jaunumi

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības budžets 2020. gadam

2020-02-10

2020. gada 28. janvārī Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē pieņemts budžets 2020. gadam. Par šā gada Burtnieku novada prioritātēm noteikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana, ielu un ceļu remonti un to rekonstrukcija, tūrisma un rekreācijas objektu uzlabošana, kā arī attīstības projektu realizācija ar ārējo finanšu līdzekļu piesaisti. Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi sastāda 9 220 464 EUR, bet izdevumi - 9 680 983 EUR, neieskaitot aizņēmumu atmaksu. Naudas atlikums uz gada sākumu: 1 744 761 EUR.

2020. gada budžeta prioritātes skaidro Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume: “Pašvaldības budžets 2020. gadam veidots sabalansēti, lai pieejamie finanšu resursi tiktu izlietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildi, īstenotu dažādus attīstības projektus, kā arī izveidotu iestrādnes nākotnei. Vairāku ieceru īstenošanu apgrūtina likumā par valsts budžetu 2020. gadam noteiktie mērķi par pašvaldību ilgtermiņa saistību uzņemšanos – tie ierobežo iespēju pašvaldībām saņemt aizņēmumus investīciju projektu realizēšanai. Pašvaldības aktuālākais un lielākais investīciju projekts ir pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūves celtniecība, kurai nepieciešamais finansējums varētu tikt atbalstīts Valsts Kasē, bet ar 25% pašvaldības līdzfinansējumu. Pašreiz tiek vērtēti iepirkuma rezultāti par piebūves būvniecību un labiekārtošanu, ceru, ka process noslēgsies sekmīgi, piedāvājumu cenas nebūs nesamērīgi augstas pret pašvaldības budžetu un varēs uzsākt celtniecības darbus. Savukārt Rencēnu pamatskolā šovasar tiks paplašinātas pirmsskolas izglītības grupas, lai varētu uzņemt Ēveles pamatskolas audzēkņus, jo Ēveles pamatskola ar 2020. gada 1. septembri tiek slēgta. Saprotot vecākus, kuru bērni ir gaidītāju rindās uz pirmsskolu, paplašināts pašvaldības atbalsts, ne tikai līdzfinansējot bērnu apmācību privātajās izglītības iestādēs, bet arī izmantojot aukļu pakalpojumu. Saistošos noteikumus pašreiz saskaņojam Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā. Saglabāts līdzšinējais atbalsts bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai pamatskolēniem - līdz šim brīvpusdienas 1.-4.klasēm finansēja valsts, bet tagad pašvaldība.” Par 2020. gadā plānoto finanšu līdzekļu izlietojumu mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, Edvīns Straume stāsta: “Tāpat kā pēdējos divos gados, ceļu remontdarbos ir plānots ieguldīt finanšu līdzekļus arī no pašvaldības pamatbudžeta. Lielāks līdzekļu apjoms paredzēts arī ceļu un ielu asfalta remonta un pretputekļu absorbenta uzklāšanai, kas ietilpst ikdienas uzturēšanas darbos. Ieguldījumi tiks veikti arī ielu apgaismes sistēmās. Lai veicinātu ciematu attīstību un iedzīvotāju skaita palielināšanos novadā, turpināsies privātmāju apbūvei paredzēto zemes gabalu atsavināšana, kā arī tiks vērtēta arī citu pašvaldībai piederošo īpašumu ekonomiski izdevīga apsaimniekošana. Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti attīstības projektu īstenošanai. Reaģējot uz pieaugušo pieprasījumu no daudzdzīvokļu apsaimniekotājiem, kuri vēlas sakārtot īpašumus, palielināts pieejamais līdzfinansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, lai uzlabotu dzīvojamā fonda stāvokli mūsu novadā.”

Pamatbudžeta ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, plānoti - 4 269 453EUR (46,3%). Otrs lielākais pašvaldības ieņēmuma avots ir no valsts budžeta mērķdotācijām – 3 901 413 (42,3%). Atlikušo ieņēmumu daļu veido nekustamā īpašuma nodoklis (5,7%), pašvaldību budžeta transferti (1,8%), nenodokļu ieņēmumi (1,6%) un maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi (2,2%) un dabas resursu nodoklis (0,1%).

Pamatbudžeta izdevumi

Lielākais īpatsvars 2020.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai – 38,6%, tad teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ar 18% īpatsvaru, ekonomiskā darbībai – 13,2%, likumdošanas varai un izpildvaras institūcijām - 9,7%, atpūtai, kultūrai un reliģijai - 9,6%, sociālajai aizsardzībai – 9,1%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 0,8%, veselībai - 0,7%, vides aizsardzībai – 0,3%.

Attīstības projekti

2019. gadā ieviesti 27 projekti ar kopējo finansējumu 1 294 573 EUR, t.sk. ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējums 1 137 046 EUR. 2020. gadā tiks turpināts darbs pie vairāku iepriekšējos gados apstiprināto projektu īstenošanas, kā arī uzsākts īstenot:

• Projektu "Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana». Īstenošanas termiņš: 23.08.2019.-26.06.2020. Projekta finansējums: ELFLA finansējums - 11 813,99 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 1 312,68 EUR;

• Projektu “Bērnu aktīvās atpūtas zonas izveide Valmieras pagastā, Valmiermuižā”. Īstenošanas termiņš: 14.02.2020-05.10.2020. ELFLA finansējums – 12 179,24 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 1 353,25 EUR

•  Projektu “Burtnieku centra pludmales labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas plānotas 14 950,75 EUR, no tām 90% ELFLA finansējums;

•  Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts DAML, kurā tiks veikta attīrīšanas iekārtu izbūve «Dakstos», Ēveles pag. Pašvaldībai pieejamais finansējums – 37 274 EUR;

• Lauku attīstības programmas ietvaros ceļa «Taubes – Švākas – Labrenči» pārbūvi, 9,2km. Īstenošanas termiņš: 05.2020.-10.2020. Kopējās izmaksas: 781 533 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 148 654 EUR.

Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada budžets izstrādāts normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts, balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam. Ievērotas likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2020.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plašāka informācija

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2020 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" (pievienotais fails, PDF).

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails, PDF)

Pielikums Nr. 4 "Paskaidrojuma raksts Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada budžetam" (pievienotais fails, PDF)

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit