Jaunumi

attēls

Plāno Valmiermuižas vēsturisko apbūvi iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

2019-10-07

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Foto: Uģis Brālēns

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tiksies ar Valmieras pagasta iedzīvotājiem un interesentiem par Valmiermuižas vēsturiskās apbūves iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Valmiermuižas vēsturiskajai apbūvei ir gara un interesanta vēsture, kas stāsta par izcilām personībām, augstvērtīgu arhitektūru un muižu sociāl-ekonomisko darbību, mūsdienās ir saglabājusies tikai daļa no šīs vietas kādreizējā apjoma, tomēr tas spilgti raksturo savu laikmetu un ir Valmiermuižas pagasta, Burtnieku novada vietzīme, kas ir pamanāma ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ceļotājiem no Latvijas un ārvalstīm. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvalde) ieskatā Valmiermuižas vēsturiskās apbūves iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā būtu saglabājušos vērtību atzīšana un vienlaikus iespēja tās saglabāt nākamajām paaudzēm. Pieminekļa statuss būtu stimuls finansējuma piesaistīšanā ne tikai no valsts, bet arī Eiropas Fondu līdzekļiem, rodot iespēju saglabāt vietas vēsturiskos vaibstus un attīstīt tūrismu.

Pārvalde aicina uz sarunu par Valmiermuižas apbūves iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šā gada 17. oktobrī plkst. 16.00 Valmieras pagasta kultūras namā, Vanagu ielā 4, Vanagos, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

Ar plānoto Valmiermuižas vēsturiskās apbūves aizsardzības zonu iespējams iepazīties pievienotajā failā

Papildināta ziņa ar skaidrojumu par ierobežojumiem, ja objekts tiek iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā!

Valmiermuižas vēsturiskā apbūve ir Valmiermuižas pagasta, Burtnieku novada vietzīme, kas ir pamanāma visai, sabiedrībai, ne tikai tās zināmāko būvju atveidojuma preču zīmju noformējumā, bet arī arhitektūras un saglabātās kultūrvides dēļ. Mūsdienas ir saglabājusies tikai daļa no šīs vietas kādreizēja apjoma, tomēr tā joprojām ir spilgta sava laikmeta liecība. Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk — Pārvalde) Kultūras pieminekļu uzskaites komisija, uzklausot Valmiermuižas kultūras biedrības viedokli un apsekojot Valmiermuižas apbūvi (turpmāk — Muižas apbūve), lēma virzīt to iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (turpmāk — Pieminekļu saraksts) kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14. panta pirmo daļu, Pārvaldei ir jānoskaidro Īpašnieka (valdītāja) viedoklis par pieminekļa statusa noteikšanu Muižas apbūvei, pirms Kultūras ministrijas rīkojuma sagatavošanas par Muižas apbūves iekļaušanu Pieminekļu sarakstā.

Pārvaldes mērķis ir apzināt, aizsargāt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicināt sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni. Saglabājušas ēkas atspoguļo ne tikai Muižas apbūves vērtību Latvijas arhitektūras daudzveidībā, bet arī tā laika izpratni par muižu saimniecisko un ekonomisko darbību. Pieminekļa statuss varētu kalpot kā papildus stimuls finansējuma piesaistīšanai ne tikai no valsts, bet arī Eiropas Fondu līdzekļiem, tādējādi rodot iespēju saglabāt vietas vēsturiskos vaibstus, un attīstīt tūrismu.

Pārvalde ir iepazinusies ar Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk — TIAN) un secina, ka daļēji Muižas apbūves teritorija plānojumā jau ir noteikta kā Valmiermuižas vēsturiskā apbūves zona un tai TIAN veltīta 1.4. sadaļa. TIAN izvirzītās prasības kopumā sakrīt ar Pārvaldes skatījumu uz kultūras pieminekļu uzturēšanu un saglabāšanu.

Lai nodrošinātu Muižas apbūves un kultūrvides saglabāšanu, Pārvaldes ieskatā nav pieļaujama Muižas apbūves sastāvā ietilpstošo ēku, vai to daļu (izņemot uzslāņojumu, kam nav kultūrvēsturiskas vērtības) nojaukšana; būtiska apjoma palielināšana, kas vizuāli ietekmētu kultūrvēsturisko vidi; kā arī neatbilstoša, kultūrvēsturiskajā vidē neiederīga, agresīva fasāžu krāsojuma un netradicionālu būvmateriālu lietošana, atjaunojot esošās ēkas.

Nav pieļaujama vēsturiskā parka stādījumu patvaļīga likvidācija un vēsturiskā labiekārtojuma elementu un ieseguma nomaiņa vai zaudēšana. Muižas apbūves teritorijas telpiskā izveidojuma, reljefa un apzaļumojošajās sistēmas pārveidojumiem jāsaņem Pārvaldes atļauja — vides pārveidojumiem t. sk. reljefa pārveidošana, jaunu ceļu, ūdens noteces, dīķu sistēmas, jaunu stādījumu ierīkošana un esošu koku ciršana saskaņojama noteikta kartībā. Krūmu, kā arī koku, kuru diametrs ir mazāks par 12 cm, kas nav plānotu stādījumu sastāvs, ciršana uzskatāma par kopšanas darbiem, kam saskaņojums nav nepieciešams.

Muižas apbūves sastāvā esošās vēsturiskās apbūves atjaunošanai un pārbūvei, tai skaita iekštelpās, nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju.

Ministru Kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 ”Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmatošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 47.punkts nosaka, ka kultūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskai darbībai, kas tiek veikta, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveido kultūras pieminekli un nesamazina pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešama īpaša Pārvaldes atļauja. Nosacījums - 10 dienas pirms minēto darbu sākšanas par darbiem rakstiski (to iespējams darīt arī elektroniski) jāinformē Pārvalde (attiecas, piemēram, uz kultūrvēsturiski vērtīgo ēku remonta u.c. darbiem, kuru veikšanai tiek izmantoti oriģinālam atbilstoši materiāli un tehnoloģija un nepārveido būves). Par teritorijas sakopšanas darbiem - zāles pļaušanu, lapu grābšanu, sauso zaru zāģēšanu u.tml. darbiem, nav jāziņo Pārvaldes Vidzemes reģionālajai nodaļai.

Ēkām, kuras neveido Muižas apbūves sastāvu, nav izmantošanas ierobežojuma, kā arī tajās pieļaujamas dzīves kvalitātes uzlabošanai nepieciešamas pārbūves  bez saskaņošanas ar Pārvaldi. Piebūves, verandas, lapenes, malkas šķūņi ir jauna būvniecība, kas pieļaujama, ja harmoniski iekļaujas kopējā kultūrvēsturiskajā vidē un neatstāj uz to negatīvu ietekmi. Esošās ēkas apjoma izmaiņas vai pārbūve ir saskaņojama Pārvaldē, pieļaujama ēku pārbūve, arī ar apjoma palielināšanu, ja tā negatīvi neietekmē kopējo kultūrvēsturiskās vides uztveri, izvērtējot to individuāli.

Neapbūvētos vai daļēji apbūvētos zemes gabalos ar zemes ierīcību un jaunu objektu būvniecību saistītas darbības saskaņojamas Pārvaldē noteiktā kartībā, veicot iepriekšēju ietekmes analīzi. Jauna būvniecība var tikt ierobežota, ja, veicot jaunas apbūves ietekmes analīzi, uz kultūrvēsturiski vērtīgajiem objektiem tiek konstatēta negatīva ietekme, piemēram, attiecībā uz pieejamību vai vizuālo uztveri. Nav pieļaujama apbūve, kuru apjoma, mēroga un izvietojuma ziņā traucēs pilnvērtīgu Muižas apbūves uztveri.

Pēc Pārvaldes ierosinājuma no valsts budžeta iedala līdzekļus kultūras vērtību apzināšanai, kultūras pieminekļu izpētei, popularizēšanai un citiem ar kultūras pieminekļu saglabāšanu saistītiem pasākumiem. Pārvaldē atklāta konkursa kartībā piešķir līdzekļus to valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kartībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Kultūras pieminekļiem, kuru konservācijas un restaurācijas darbiem saņemts valsts finansējums, publiska pieejamība saglabājama ne mazāk ka 25 gadus, izņemot citos likumos noteiktos gadījumos.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit