Jaunumi

Iznomāta pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ziedoņi zemes daļa

2019-05-20

2019. gada 15. maijā Burtnieku novada pašvaldības dome lēma iznomāt R.B., personas kods [..], pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9648 005 0026 (Ziedoņi) zemes daļu 1,68 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām ar Burtnieku novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas dienu līdz 2025. gada 14. maijam.

Zemes nomas maksa tika noteikta 5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. Ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, tad šādas noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos. Nomas maksa tiek aplikta ar Pievienotās vērtības nodokli. Nomnieks par iznomāto zemi maksā nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit