Jaunumi

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets

2019-04-11

Ceturtdien, 4. aprīlī, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019. gadam. Par budžeta prioritātēm noteikta saimniecisko jautājumu sakārtošana, kā arī pašvaldības izglītības, kultūras un tūrisma infrastruktūras objektu sakārtošana, ceļu remonti un to rekonstrukcija, kā arī novada attīstības projektu realizācija. Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 8 108 719 EUR, bet izdevumi plānoti 8 949 627 EUR, neieskaitot aizņēmumu atmaksu. Naudas atlikums uz gada sākumu – 1 295 252 EUR.

“2019. gadā turpināsim pērn iesākto darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas, tostarp pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas, pašreiz ir apzināts vajadzīgais finansējums, ceram, ka izdosies piesaistīt arī ārējo finansējumu, lai īstenotu visas budžetā ietvertās prioritātes. Vēl joprojām Valmieras pagastā aktuālas ir rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi “Burtiņš”, arī šim jautājumam ir jārod risinājums. Tiks turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti un izvērtētas iespējas veikt Burtnieka apsaimniekošanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešamos pasākumus, kā arī paplašināt rekreācijas iespējas ap ezeru. Pašreiz valstī diskutē par administratīvi teritoriālo reformu, kas nenoliedzami ietekmē ilgtermiņa novada attīstības plānošanu, bet, neskatoties uz to, arī 2019. gadā turpināsim izvērtēt ekonomisko pamatojumu pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem, īstenot likumā noteiktās pašvaldības funkcijas. Turpināsim tikties ar iedzīvotājiem, lai apkopotu un izzinātu viņu viedokli par nepieciešamajiem darbiem infrastruktūras sakārtošanā un attīstības projektiem, jo šī gada uzdevums ir arī pieņemt Burtnieku novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam,” stāsta Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Lielāko daļu (56%) no 2019. gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļa ieņēmumi – 4 540 206 EUR. Otrs lielākais (38,9%) pašvaldības ieņēmuma avots ir no valsts budžeta mērķdotācijām – 3 154 820 EUR. Atlikušo ieņēmumu daļu veido pašvaldību budžeta transferti (2%), nenodokļu ieņēmumi (1,7%) un maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi (1,4%).

Pamatbudžeta izdevumi

Lielākais īpatsvars 2019. gada plānotajos izdevumos ir izglītībai (37,6%), teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (21%), ekonomiskajai darbībai (11,5%). Atlikušie 29,9% no pamatbudžeta sadalīti atpūtai, kultūrai un reliģijai (10%), likumdošanas varai, izpildvarai (9,9%), sociālajai aizsardzībai (8,8%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai (0,9%) un veselībai (0,3%).

Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana, nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Šī gada plānotie izdevumi teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par 376 237 EUR jeb 25,1%, salīdzinot ar 2018. gadu. Jau otro gadu Burtnieku novada pašvaldība turpina iesākto praksi - novirzīt papildu finanšu līdzekļus no pamatbudžeta novada ielu un ceļu atjaunošanai. No pašvaldības speciālā budžeta Autoceļu fonda plānots izlietot - 324 804 EUR.

2019. gadā tiks projektēti un veikti ielu seguma sakārtošanas, jaunu ielu izbūves un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekti Valmieras pagastā. Pašvaldības autoceļu remontdarbiem 2019. gada vasaras periodā plānotie izdevumi ir 400 000 EUR. Kopumā Burtnieku novada teritorijā plānots veikt kārtējos remontus un uzturēšanas darbus 29,96 km garumā dažādām pašvaldības ielām un ceļiem.

Izdevumi palielinājušies, jo veiksmīgi piesaistīts arī ārējais finansējums projektu realizācijai pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā. Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros 2019. gadā tiks veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Vecates pag. (ŪSIK 54395:47) un Matīšu pag. (ŪSIK 545812:07), Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiks īstenots projekts “Dārza pērles”, kurš paredz veikt labiekārtošanas darbus Valmiermuižas parkā.

Turpināsies iesāktais darbs pie pašvaldībai piederošu īpašumu ekonomiski izdevīgas apsaimniekošanas. Tiks nodoti atsavināšanai gan privātmāju apbūvei paredzēti zemes gabali, gan arī uzņēmējdarbības attīstībai piemēroti nekustamie īpašumi. Tiks uzsākta pašvaldībai piederošu mežu apsaimniekošanas projekta izstrāde un realizācija.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumi 2019. gadā paredzēti 1 030 887 EUR, no kuriem 84,2% paredzēti projektu realizācijai ekonomiskās darbības jomā. 2019. gadā Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros tiks veikta pašvaldības grants ceļu “Sauļi-Melluplūķi” Rencēnu pag. 3,51km garumā un “Graudiņi-Pučurga-Matīši” Matīšu pag. 3,078km garumā pārbūve.

Tiks īstenots Centrālās Baltijas jūras reģiona projekts “Lakespearance” (Ezera mācība), LVAF projekti  “Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšana un biotopu apsekošanas pasākumu īstenošana” un “Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās”, kā arī Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiek īstenots projekts “Ūdenstilpnes bez robežām”.

Izglītība

Pašvaldībā darbojas četras pamatskolas un trīs pirmsskolas izglītības iestādes. 2019. gadā saglabāts līdzšinējais atbalsts izglītības iestādēm - tiks veikti iestāžu kārtējie remonti  un iegādāts nepieciešamais inventārs.

Pašvaldība turpinās nodrošināt brīvpusdienas Burtnieku novadā deklarētajiem skolēniem, kuri pamata izglītību apgūst Burtnieku novadā vai Valmieras pilsētā, kā arī Vecates pag. deklarētajiem izglītojamiem, kuri pamatizglītību apgūst Mazsalacā. Līdzšinējā apmērā tiks nodrošināts atbalsts transporta izdevumu segšanai, piešķirtas naudas balvas par labām sekmēm skolā, kā arī pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācības 1. klasē.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2019. gadā plānots izlietot 787 572 EUR, kas ir par 21,4% vairāk nekā pērn. Izdevumu palielinājums galvenokārt  saistīts ar savstarpējo norēķinu sadārdzināšanos par sociālo pakalpojumu sniegšanu pansionātos, krīzes centros un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Speciālais budžets

Speciālajā budžetā (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2019. gadā ieņēmums veido mērķdotācija no Autoceļu fonda un dabas resursu nodoklis. Plānoti ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu ir 401 020 EUR, bet izdevumi plānoti 363 704 EUR apmērā.


Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts, balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam.

Budžeta dokumenti pieejami ŠEIT

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit