Jaunumi

Komiteju sēžu darba kārtība

2010-08-10

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 11. augustā, Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.

Veselības un sociālo lietu komitejas sēde
2010. gada 11. augustā, plkst. 10:00

DARBA KĀRTĪBA
1.    Par pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
2.    Papildus jautājumi.

A.Ločmeles ziņojums: Par papildus līdzekļu piešķiršanu skolas piederumu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem, uzsākot jaunu mācību gadu.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
2010. gada 11. augustā, plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA
1.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
2.    Par Burtnieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas apstiprināšanu.
3.    Par sportam paredzēto naudas līdzekļu sadali.
4.    Papildus jautājumi.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
2010. gada 11. augustā, plkst. 12:00

DARBA KĀRTĪBA
1.    Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti.
2.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
3.    Par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010.gada 21.jūlija protokols Nr.8 lēmums 2.§.
4.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
5.    Par zemes nomas pārtraukšanu uz zemes vienības „Dambītes” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā daļu pirms termiņa.
6.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
7.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
8.    Par īpašuma „Veikneri” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
9.    Par adreses maiņu ēkām un būvēm.
10.    Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm.
11.    Par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībai.
12.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Rūķīši 1”,Vecates pagasts, Burtnieku novads.
13.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Vecate”, Vecates pagasts, Burtnieku novads.
14.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
15.    Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar Latvijas Agronomu Biedrību.
16.    Par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
17.    Par dzīvojamās mājas „Kalnieši 20” būvniecību.
18.    Par laivu kanāla izbūvi Burtnieku pagasta „Dambju” zemes gabalā.
19.    Papildus jautājumi.

Finanšu komitejas sēde
2010. gada 11. augustā, plkst. 13:00

DARBA KĀRTĪBA
1.    Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti.
2.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
3.    Par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010.gada 21.jūlija protokols Nr.8 lēmums 2.§.
4.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā.
5.    Par Burtnieku novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga apstiprināšanu.
6.    Par nolikuma  Par atlīdzību Burtnieku novada pašvaldībā apstiprināšanu.
7.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
8.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
9.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
10.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
11.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
12.    Par sportam paredzēto naudas līdzekļu sadali.
13.    Papildus jautājumi.ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009