Jaunumi

attēls

Paziņojums par Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Lakstīgalas” lokālplānojuma 1.redakcijas un SIVN vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

2016-04-29

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" un atbilstoši Burtnieku novada domes 2016.gada 20.aprīļa lēmumam Nr.136  (protokols Nr.4, 17.punkts) „Par lokālplānojuma „Lakstīgalas” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Burtnieku novada pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritorijas lokālplānojuma redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 2.maija līdz 12.jūnijam, kurš sakarā ar informācijas nepieejamību https://geolatvija.lv, tiek pagarināts līdz 2016.gada 5.jūlijam..

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks” un tā pieaicinātie speciālisti (Rīgas iela 45a, Valmiera, LV - 4201, www.mernieciba.lv, t.29391712)

Plānošanas dokuments attiecas uz Burtnieku novada Valmieras pagasta Rūpnieku ciema nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritoriju, teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei, teritorijas izmantošanas veidiem.

Lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritorijai īstenošana ietekmēs Rūpnieku ciema un Valmieras pagasta teritoriju.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi (sanāksme) notiks 2016.gada 3.jūnijā plkst. 15:00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

Ar nekustamā īpašuma „Lakstīgalas” teritorijas lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem ir iespējams iepazīties internetā – www.burtniekunovads.lv, Pašvaldības sadaļā Sabiedrības līdzdalība, kā arī no 2.maija līdz 5.jūlijam Burtnieku novada Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.– darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt 40 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Rasma Liepiņa, Būvvaldes vadītāja

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009