Jaunumi

attēls

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets

2016-02-22

Ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2016.gadam”, nodokļu likumdošanā, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, trešdien, 17. februārī, Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Par Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetu” un „Par Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada specbudžetu”.

Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets izstrādāts likumā noteikto  pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012-2030. gadam un saskaņā ar Burtnieku novada attīstības programmu 2012-2018. gadam.

Par 2016.gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība, pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana un pagastu teritoriju, ielu un autoceļu uzlabošana, kā arī novada attīstības projektu realizācija.

Izglītības jomā pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpinās novirzīt līdzekļus izglītības iestāžu uzturēšanai un darbinieku atalgojumam. Tiks apmaksātas brīvpusdienas Burtnieku novadā deklarētajiem 1-9. klašu skolēniem. 2016. gadā paredzēts pabeigt Burtnieku Ausekļa vidusskolas reorganizāciju par Burtnieku Ausekļa pamatskolu. 2015. gada nogalē  pabeigta Valmieras pagasta pirmskolas izglītības iestādes “Burtiņš” būvniecība. Pirmskolas izglītības iestādē uzņemti 178 audzēkņi.

2015. gadā Burtnieku novada pašvaldība ieguvusi īpašumā Tautas namus Matīšos un Ēvelē. 2016. gadā paredzēts uzsākt tautas namu projektēšanas un rekonstrukcijas darbus.

2015. gadā veikta Burtnieku novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam rīcības plāna otrreizējā aktualizācija ar mērķi precizēt tajā ietvertās projektu idejas atbilstoši pašvaldības vajadzībām un iespējām to īstenošanai, kā arī tekošajā ES fondu projektu periodā pieejamajām atbalsta programmām attīstības programmas darbības laikā.

2016. gadā īstenojamo projektu ietvaros plānots piesaistīt vismaz EUR 895 093 kopējo ārējo finanšu instrumentu līdzekļu, līdzekļu piesaiste būs atkarīga no iespējam pilnā apmērā tehniski pabeigt projektu īstenošanu gada ietvaros, kā arī izsludināto projektu konkursu skaitu, kas būs pieejami Burtnieku novada pašvaldībai.

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, pašvaldību budžetu transferti, valsts budžeta transferti – mērķdotācijas pašvaldības budžetam, dotācijas pašvaldībai no valsts budžetā ministrijām apstiprinātajām programmām, kā arī dotācijas pašvaldībai Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros.

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2016.gadā sastāda 6 145 880 euro. Lielāko daļu no 2016.gadā plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 3 979 954 euro vai 64.8% no pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 57.0% un ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7.8%.

Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu un līdzdalību radniecisko uzņēmumu kapitālā, sastāda 6391041 euro.

Lielākais īpatsvars 2016.gadā plānotos pamatbudžeta izdevumos ir finansējums izglītībai – 46.2 %,  kam seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 15.4 procentu īpatsvaru, likumdošanas varas un izpildvaras institūcijas ar 15.3% īpatsvaru (t.sk. 0.8% no kopējiem 2016.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem) , atpūta, kultūra un reliģija  - 10.6%, sociālā aizsardzība – 8.9%, ekonomiskā darbība – 2.4%, sabiedriskā kārtība un drošība – 0.9%, veselība – 0.3%.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 211 471 euro apmērā. Kopā ar naudas atlikumu uz gada sākumu tas sastāda 273 623 euro.

Lielāko daļu no speciālā budžeta ieņēmumiem veido pašvaldību budžetu transferti autoceļu fondam. Tie ir 199 471 euro. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānots 12000 euro apmērā.

Burtnieku novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2015.gadā plānoti 253 958 euro apmērā.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009