Jaunumi

attēls

Apstiprināti jauni SIA “BN KOMFORTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

2015-06-26

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 27.februārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BN KOMFORTS”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103002754, juridiskā adrese: Viestura laukums 2A, Viesturi, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4220 (turpmāk – SIA „BN KOMFORTS”), 2015.gada 27.februāra iesniegumu Nr.02-05/2015 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2015.gada 7.maijā un 10.jūnijā – papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2015.gada 29.aprīlis Nr.04-33/2015 un 2015.gada 8.jūnijs Nr.06-47/2015) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1.    SIA „BN KOMFORTS” 2015.gada 27.februārī iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,23 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 2,14 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2.    Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.
3.    SIA „BN KOMFORTS” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2015.gada 9.martā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 48.nr.) un 2015.gada 5.martā nosūtīja Burtnieku novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā.
4.    Regulators 2015.gada 10.martā nosūtīja Burtnieku novada pašvaldībai vēstuli Nr.2-2.51/539 ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Burtnieku novadā, izņemot Viestura laukuma ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus.
5.    Regulators 2015.gada 10.aprīlī saņēma Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 10.aprīļa vēstuli Nr.3-11.4/427, kurā Burtnieku novada pašvaldība informēja, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Burtnieku novadā, izņemot Viestura laukuma ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus.
6.    Regulators 2015.gada 30.martā Burtnieku novada Valmieras pagasta Vanagos, Vanagu ielā 4, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA „BN KOMFORTS” pārstāvji un piecdesmit Burtnieku novada iedzīvotāji. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulatorā (gan mutiski uzklausīšanas sanāksmē, gan elektroniski un rakstiski) tika saņemti šādi priekšlikumi: izskatīt tarifu paaugstinājuma pamatotību; noteikt dažādiem tīkliem dažādus tarifus; samazināt ūdens zudumus un pārskatīt  tarifu projektā iekļauto personāla izmaksu attiecināmo izmaksu procentuālo sadalījumu, samazinot uz ūdenssaimniecību attiecināto daļu. Citi priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu netika saņemti ne SIA „BN KOMFORTS”, ne Regulatorā.
7.    Attiecībā uz priekšlikumu izskatīt tarifu paaugstinājuma pamatotību Regulators ir konstatējis, ka tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SIA „BN KOMFORTS” iesniedza precizētu tarifu projektu, kur ūdensapgādes tarifa projekts samazināts par 0,33 EUR/m3 un kanalizācijas tarifu projekts ir samazināts par 0,47 EUR/m3 pret sākotnēji iesniegto tarifu projektu, un tarifu projekts ir ekonomiski pamatots un atbilst Likuma un Metodikas prasībām.
8.    Attiecībā uz iebildumu par iesniegto vienoto tarifu projektu Burtnieku novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Regulators secina, ka  iebildums nav pamatots, jo SIA „BN KOMFORTS” saskaņā ar Metodiku ir tiesības izvēlēties, vai aprēķināt vienotu vai atšķirīgu tarifu nošķirtos ūdensvada tīklos un kanalizācijas tīklos (Metodikas 9.punkts). Regulatorā saņemts arī Burtnieku novada pašvaldības viedoklis, kurā norādīts, ka pašvaldība atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visā Burtnieku novada teritorijā, izņemot Valmieras pagasta Viestura laukuma teritoriju.
9.    Attiecībā uz priekšlikumu samazināt ūdens zudumus Regulators secina, ka SIA „BN KOMFORTS” ir ņēmusi vērā ieteikumu samazināt ūdens zudumus un precizētajā tarifu projektā paredzējusi mazāku ūdens zudumu apjomu.
10.     Attiecībā uz priekšlikumu pārskatīt  tarifu projektā iekļauto personāla izmaksu attiecināmo izmaksu procentuālo sadalījumu, samazinot uz ūdenssaimniecību attiecināto daļu, Regulators konstatē, ka, pārstrādājot attiecināmo izmaksu procentuālo sadalījumu visām uz ūdenssaimniecību attiecināmajām izmaksām, tika precizēta uz tarifu projektu attiecinātā personāla izmaksu daļa.
11.     Regulators lūdza SIA „BN KOMFORTS” iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu (2015.gada 16.marta vēstule Nr.1-2.51/596) un SIA „BN KOMFORTS” 2015.gada 7.maijā un 10.jūnijā iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,90 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,67 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
12.    Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „BN KOMFORTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
13.    Regulatora padomes sēdē SIA „BN KOMFORTS” pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu no 2015.gada 1.augusta.
Saskaņā ar Metodikas 7., 8., 11., 12., 13., 27., 62., 67.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu  un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:
1.    apstiprināt SIA „BN KOMFORTS” šādus tarifus:
1.1.    ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.2.    kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,67 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.    noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2015.gada 1.augustā;
3.    atcelt no 2015.gada 1.augusta Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 25.jūlija lēmuma (protokols Nr.6 (71)) (publicēts 2008.gada 28.jūlija laikrakstā „Liesma”, Nr.113 (12 301)) daļu, ar kuru tika apstiprināti SIA „VP KOMFORTS” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi (ar Uzņēmumu reģistra lēmumu nosaukums 2012.gada 28.septembrī mainīts uz SIA „BN KOMFORTS”).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
 

Priekšsēdētāja V.Lokenbaha p.i. padomes loceklis R.Irklis


 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit