Jaunumi

17. marta domes sēdes darba kārtība

2010-03-16

Burtnieku novada domes 2010.gada 17. marta sēdē izskatāmie jautājumi.

Darba kārtība:

1.    Par Burtnieku novada pašvaldības Juridiskās nodaļas izveidošanu.
2.    Par Burtnieku novada pašvaldības Nolikuma par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaites kārtību apstiprināšanu.
3.    Par parādsaistību par pašvaldības komunālā dienesta sniegtiem pakalpojumiem nodošanu pašvaldības uzņēmumam SIA „Renete”.
4.    Par grozījumiem štatu sarakstā.
5.    Par sportam paredzēto naudas līdzekļu sadali.
6.    Par ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas normām.
7.    Par Burtnieku novada pašvaldības izglītības sistēmu un stratēģiju.
8.    Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu.
9.    Par civilās aizsardzības (CA) komisiju.
10.    Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam.
11.    Par projekta realizācijas pārtraukšanu.
12.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas „Vecdiļļas 1”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, izsniegšanu.
13.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas „Karjers „Seda”, Burtnieku pagastā pārreģistrāciju.
14.    Par Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm 2010 .gada vasaras sezonai.
15.    Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Burtnieku novada pašvaldības ceļiem 2010. gada pavasarī.
16.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
17.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
18.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
19.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
20.    Par zvejas tīklu limita piešķiršanu.
21.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Eidukas” Burtnieku novada Rencēnu pagastā.
22.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Baldieši”, „Baldieši 1, Matīšu pagasts un „Skultes”, „Bedrītes”, Burtnieku pagasts.
23.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Beveriņas” Burtnieku novadā Rencēnu pagasts.
24.    Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšanu.
25.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības „Robežu iela 8A” iznomāšanu.
26.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības „Tornis” iznomāšanu.
27.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības „Tornis” iznomāšanu.
28.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības „Tornis” iznomāšanu.
29.    Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības „Tornis” iznomāšanu.
30.    Par zemes vienību platību apstiprināšanu.
31.    Par zemes vienību platību apstiprināšanu.
32.    Par zemes vienību platību apstiprināšanu.
33.    Par valstij piekrītošās zemes platības apstiprināšanu.
34.    Par SIA „Burtnieku ezera pārvalde” prasījumu tiesību nodošanu pret atlīdzību Burtnieku novada pašvaldībai.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009